მოცანა 4.1

განსაზღვრეთ 20 მ/წმ თანაბარი სიჩქარით მოძრავი m=700 კგ მასის ავტომობილის \(F_{pr}\) ნორმალური დაწოლა  გზაზე a) ჰორიზონტალურ უბანზე; b) ჩაზნექილი უბნის შუა ნაწილზე;  c) ამოზნექილი უბნის შუა ნაწილზე.  მრუდწირული უბნების სიმრუდის რადიუსია R=80მ.

ამოცანა 4.2

m მასის ჯაჭვი ორი ბოლოთი დაკიდებულია ერთ დონეზე. ამასთან ქვედა ცენტრალური რგოლი განიცდის გაჭიმვის ძალას. განსაზღვრეთ ის α კუთხე, რომელსაც ჟაჭვი ადგენს ჰორიზონტთან დამაგრების წერტილებთან ახლოს და ამ წერტილებში \(F_{T}\) დაჭიმულობის ძალა. 

ამოცანა 4.3

\(v\)=10მ/წმ სიჩქარით მოძრავი m = 0,3 კგ მასის ბურთულა დრეკადად ეჯახება (აბსოლუტურად დრეკადი ეწოდება დაჯახებას, როცა დაჯახების შემდეგ სხეული ფორმას სრულად აღიდგენს ანუ, როცა მექანიკური ენერგია არ გადადის სხეულის შინაგან ენერგიაში) სწორ უძრავ კედელს ისე, რომ მისი სიჩქარე კედლის ნორმალთან ადგენს \(\alpha\)= 30° კუთხეს. განსაზღვრეთ კედლის მიერ მიღებული იმპულსი.

ამოცანა 4.4

ჰორიზონტისადმი α კუთხით დახრილ სიბრტყეზე  М მასის სხეული იწყებს ჩამოცურებას ხახუნის გარეშე. S მანძილის გავლის შემდეგ მას ხვდება m მასის მქონე ტყვია, რომლის სიჩქარე ჰორიზონტთან ადგენს \(\beta\) კუთხეს ზევიდან ქვევით და რჩება სხეულში. ამასთან ცხეული შეჩერდა. რა სიჩქარით მოფრინავდა ტყვია?

ამოცანა 4.5

m მასის ძელაკი ორი ჰორიზონტული ზეტაპირის შეერთების ადგილზე ძევს. რა მინიმალური მუშაობა უნდა შესრულდეს, რომ ძელაკი გაქაჩვით გადავწიოთ პირველი ზედაპირიდან მეორე ზედაპირზე, თუ ძელაკსა და ზედაპირებს შორის ხახუნის კოეფიციენტებია \(\mu _{1}\) და \(\mu _{2}\).

ამოცანა 4.6

 М = 2კგ მასის ბირთვი დრეკადად ეჯახება უძრავ  m = 1 კგ მასის ბირთვს. რა უდიდესი კუთხით შეიძლება გადაიხაროს დამჯახებელი ბირთვი თავისი პირვანდელი მოძრაობის მიმართულებიდან?

ამოცანა 4.7

m0 = 1,5კგ სასტარტო მასის მქონე რაკეტის მოდელი უძრაობიდან იწყებს მოძრაობას ვერტიკალურად ზევით და ამსთან უწყვეტად გამოისვრის აირის ჭავლს მის მიმართ მუდმივი სიჩქარით  u = 600მ/წმ. საწვავის ხარჯი არის μ = 0,3 კგ/წმ. განსაზღვრეთ, რა სიჩქარეს შეიძენს რაკეტა მოძრაობის დაწყებიდან 1 წმ-ის შემდეგ, თუ ის მოძრაობს: 1) გარე ძალების ზემოქმედების გარეშე; 2) სიმძიმის ძალის ერთგვაროვან ველში. შეაფასეთ ფარდობითი ცდომილება, როცა გარე ძალების ველის უგულებელყოფა ხდება.