განვიხილოთ ძელაკის შუალედური მდებარეობა, როცა ძელაკის х სიგრძე უკვე გადასულია მეორე ზედაპირზე. რათა შევასრულოთ მინიმალური მუშაობა ძელაკის გადასატანად, მას უნდა მოვდოთ ჰორიზონტული \(\vec{F}\) ძალა, რაც  მოდულით ტოლი იქნება პირველი და მეორე ზედაპირების მხრიდან მოქმედი \(\vec{F}_{1fr}\) და \(\vec{F}_{2fr}\) ხახუნის ძალების ჯამისა 
\(F=F_{1fr}+F_{2fr}\)                   (1)
ძელაკის ერთგვაროვნების გამო, ძელაკის ის მასა, რომელიც ძევს პირველ ზედაპირზე ტოლია \(m_{1}=\frac{m}{l}\left ( l-x \right )\) და, შესაბამისად, მეორე ზედაპირზე მდებარე მასა იქნება \(m_{2}=\frac{m}{l}x\). მშრალი ხახუნის კანონის თანახმად
\(\vec{F}_{1fr}=\mu _{1}N_{1}=\mu _{1}m_{1}g=\mu _{1}\frac{m}{l}\left ( l-x \right )g\),                                           (2)
\(\vec{F}_{2fr}=\mu _{2}N_{2}=\mu _{2}m_{2}g=\mu _{2}\frac{m}{l}xg\).                                                        (3)
ჩავსვათ (2) და (3) გამოსახულება (1)-ში, მივიღებთ:
\(F=F_{1fr}+F_{2fr}=\mu _{1}\frac{m}{l}\left ( l-x \right )g+\mu _{2}\frac{m}{l}xg\)                                . (4)
ამდენად, ძალა, რომლითაც უნდა გავქაჩოთ ძელაკი, იცვლება მეორე ზედაპირზე გადაჩოჩებით და შესაბამისად მინიმალური მუშაობა იქნება:
\(A_{min}=\int_{0}^{l}F\mathrm{d}x=\int_{0}^{l}(\frac{\mu _{1}mg(l-x)}{l}+\frac{\mu _{2}mgx}{l})\mathrm{d}x=\frac{(\mu _{1}+\mu _{2})mgl}{2}\)
პასუხი:   \(A_{min}=\frac{(\mu _{1}+\mu _{2})mgl}{2}\)