შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

20 კგ მასის სხეული მასზე მოდებული 70ნ ძალის მოქმედებით 0.2 ხახუნის კოეფიციენტის ზედაპირზე მისრიალებს აჩქარებულად.რა მასის ტვირთი უნდა დავადოთ მას ზემოდან,რომ სხეულმა თანაბრად გააგრძელოს მოძრაობა.მადლობა წინასწარ
  4•10–3 კგ/მოლი მოლური მასის 2 კგ ჰელიუმის ადიაბატური გაფართოების დროს შესრულდა 300 ჯ მუშაობა. იპოვეთ ტემპერატურის ცვლილება..  
ყმაწვილმა ჭიდან 11კგ მასის წყლიანი ვედრო 20წმ-ში ამოიტანა. განსაზღვრეთ მის მიერ განვითარებული სიმძლავრე,თუ ბაგირის მასა 6კგ-ია, ხოლო ჭის სიღრმე 8მ.
ტბაში გაჩერებულია L სიგრძის ნავი,რომლის კიჩოზე დგას მენავე.ის გადავიდა ნავის ცხვირზე.ნავის მასა 3-ჯერ მეტია მენავის მასაზე.რა მანძილი გაიარა ნავმა ნაპირის მიმართ?წინააღმდეგობის ძალები უგულებელყავით. ა) L/6    ბ) L/4      გ) L/3     დ) 2L/3    ე) 3L/4
ზღვაში ჰაერის ბუშტუკი ამოდის ფსკერიდან ზედაპირზე.რამდენჯერ გაიზარდა მისი დიამეტრი 150მ  სიღრმიდან ამოსვლისას?ატმოსფერული წნევა 100000ნ/მ2. წყლის სიმკვრივეა 1000კგ/მ3. ზღვაში სიღრმის მიხედვით წყლის ტემპერატურა არ იცვლება. ა)2–ჯერ   ბ) 4–ჯერ   გ) 8–ჯერ დ ) 15–ჯერ ე ) 16–ჯერ
როდესაც ძალიან ზუსტ და მგრძნობიარე ბერკეტიან სასწორზე ტყვიის საწონით გაწონასწორებულია კორპი,მაშინ კორპის მასა მეტია საწონისაზე.რატომ?
1)100სმ2 განიკვეთის ფართობის მუხლის მქონე ზიარჭურჭელი ავსებულია სპირტით და დახურულია ერთნაირი მძიმე დგუშებით.რამდენი სანტიმეტრით აიწევს ერთ-ერთი დგუში,თუ მეორე დგუშს დავადებთ 1,6კგ მასის სხეულს? 2) 890გ სპილენძის სხეული ეშვება წყლით სავსე ჭურჭელში ვერტიკალურად ქვევით.განსაზღვრეთ არქიმედეს ძალის მიერ შესრულებული მუშაობა, თუ სხეული გადაადგილდა 20სმ-ით
1)წყლიან ჭურჭელში მოტივტივე ყინულშიტყვიის ბურთულაა.როგორ შეიცვლება წყლის დონე ჭურჭელში ყინულის გადნობისას? 2)ბერკეტის ბოლოებზე დაკიდებულია ერთნაირი მოცულობის ბურთულები ამასთან m​1>m2. ბერკეტი წონასწორობაშია.როგორ შეიცვლება ბერკეტის წონასწორობა ბურთულების წყლით დაფარვის შემდეგ? 3)დახურულ ჭურჭელში წყალში ტივტივებს სხეული.როგორ შეიცვლება სხეულის წყალში ჩაძირული ნაწილის მოცელობა  ჭურჭელში ჰაერის ჩატუმბვისას?
ბატარეის ემ ძალა 6ვა-ია,მისი შიგა და გარე წინაღობები 0,5 და 11,5 ომია,.განსაზღვრეთ დენის ძალა წრედში,ძაბვა ბატარეის მომჭერებზე და ძაბვის ვარდნა ბატარეაში.გთხოვთ მითხარით როგორ დავწეროო. 
U ძაბვის ქსელში ჯერ ჩართეს მიმდევრობით შეერთებული 5 ერთნაირი ნათურა, ხოლო შემდეგ პარალელურად შეერთებული იგივე ნათურები. რამდენჯერ შეიცვალა ქსელიდან მოხმარებული სიმძლავრე? ა) 25-ჯერ შემცირდა ბ) 5-ჯერ შემცირდა გ) 5-ჯერ გაიზარდა დ) 25-ჯერ გაიზარდა
სხეული 30​​º კუთხით გაისროლეს.იპოვეთ სიჩქარე 2 წმ_ის შემდეგ
განსაზღვრეთ აირის შინაგანი ენერგიის ცვლილება,თუ 200ჯ სითბოს გადაცემის შემდეგ ის 300ჯ მუშაობას ასრულებს.  
 4მ სიგრძის საქანელაზე 40კგ მასის ყმაწვილს ტრაექტორიის ქვედა წერტილში აქვს 6მ/წმ სიჩქარე.იპოვეთ  ძალა რომლითაც ყმაწვილი დასაჯდომს აწვება
თუ r რადიუსიანი მარყუჟის შემოწერისას m მასის ბურთულამ ზედა A და ქვედა B წერტილები v სიჩქარით გაიარა.განსაზღვრეთ ძალა, რომლითაც ბურთულა აწვება მარყუჟის ღარს A წერტილებში,B წერტილში.
განსაზღვრეთ r რადიუსიანი მარყუჟის შემოწერისას ბურთულას მინიმალური სიჩქარე  მარყუჟის ზედა A წერტილში
რას უდრის 50 გ მასის ისრის კინეტიკური და პეტენციური ენერგიები მოძრაობის დაწყებიდან 2 წამის შემდეგ, თუ იგი მშვილდიდან გაისროლეს ვერტიკალურად ზევით 30მ/წმ სიჩქარით? (მადლობა წინასწარ)
m = 2 კგ, h = 45 მ. განსაზძღვრეთ v იმ მომენტში როდესაც პოტენციური ენერგია კინეტიკურზე რვაჯერ მეტია.
რა სიმაღლიდან ვარდება სხეული თუ ჩამოვარდნის მომენტში მას აქვს 8მ/წმ სიჩქარე
რა მანძილს გაივლის სხეული 3 წამის განმავლობაში, თუ ის იწყებს თავისუფალ ვარდნას?
რამდენით შემცირდება 750კგ კოსმოსური აპარატის სიმძმის ძალა, როცა იგი მიაღწევს მთვარის ზედაპირს? (gმთვარის=1,6მ მ/წმ2)