შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

განსაზღვრეთ გამბნევი ლინზის ოპტიკური ძალა,თუ ცნობილია,რომ მის წინ40სმ-ზე მოთავსებული საგნის წარმოსახვითი გამოსახულება 4-ჯერ შემცირებული მიიღება. (მადლობა წინასწარ)  
ორი ერთნაირი ზომის სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებული კუბი, ჩაუშვეს ერთი და იმავე სითხეში. პირველი კუბის ზედა წახნაგი გაუპირისპირდა სითხის ზედაპირს, ხოლო მეორე კუბი ნახევრამდე ჩაიძირა სითხეში. იპოვეთ პირველი კუბის სიმკვრივის შეფარდება მეორე კუბის სიმკვრივესთან
1.ჰორიზონტისადმი რა კუთხით ეჭირათ სარკე,თუ600-ით დაცემული სხივები დედამიწიდან მის მართობულად გავრცელდნენ? 2.ბრტყელ სარკეს ეცემა ჰორიზონტალურად მიმართული სინათლის სხივი.ვერტიკალისადმი რა კუთხით არის მოთავსებული ეს სარკე,თუ სარკიდან არეკლილი სხივი აგრძელებს სვლას ვერტიკალურად ქვევით?       3.განსაზღვრეთ  კუთხე ორ ბრტყელ სარკეს შორის,თუ მათ შორის მოთავსებული სინათლის წერტილოვანი წყარო და ამ სარკეებში მისი გამოსახულებები მდებარეობს ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებში. 4.Bსარ........
ვექტორი მდებარეობს X ღერძის მართობულად. რას უდრის ამ  ვექტორის გეგმილი X ღერძზე?? (წინასწარ გმადლობთ)
გამარჯობათ, გთხოვთ დამეხმაროთ... განსაზღვრეთ მუშაობა, რომელსაც შეასრულებს 320 გ ჟანგბადი 10k -ით იზობარულად გათბობისას. წინასწარ მადლობა.  
ჰელიუმს გადაეცა Q სითბოს რაოდენობა. ამ დროს აირი გაფართოვდა იზობარულად. რისი ტოლია გაფართოებისას აირის შესრულებული მუშაობა?    
ორი პარალელური გამტარი ერთმანეთს იზიდავს, როცა მათში დენი ერთნაირი მიმართულებისაა და განიზიდავს, როცა დენი საპირისპირო მიმართულებისაა. რატომ? :(((  წინასწარ დიდი მადლობა <3 <3 <3 ჩემს წინა კითხვაზე თქვენი პასუხიც ძალიან დამეხმარა იმ გაკვეთილის გაგებაში დიდი მადლობა <3
როგორ ვისწავლო ოპტიკაში კერძოდ ლენზებზე ამოცანების სწავლა?(ჩემით ამოხსნა)
უსაფრთხო სამართებლის წყლის ზედაპირზე დადების შემდეგ, თუ იგი დამაგნიტებულია, შემობრუნდება და ორიენტირდება ისე, რომ ერთი ბოლო ჩრდიელოეთისკენ იქნება მიმართული. რატომ ემართება ეს მაინცდამაინც წყლის ზედაპირზე დადების შემდეგ? :((
უძრავმა სხეულმა Fძალის მოქმედებით დაიწყო მოძრაობა. t დროში მან S მანძილი გაიარა.რა მანძილს გაივლიდა იგივე სხეული 4t დროში, თუ მასზე F/4 ძალა იმოქმედებდა?
ავტობუსი რომლის სიჩქარეა 75 კმ/სთ, სადგურიდან გავიდა. მისი გასვლიდან 2 საათში იმავე სადგურიდან გავიდა მეორე ავტობუსი, რომლის სიჩქარეა 90კმ/სთ. სადგურიდან რა მანძილზე დაეწევა მეორე ავტობუსი პირველს? მადლობა წინასწაარ
სინათლე ეცემა ლითონის ზედაპირს და ამოაგდებს მისგან ელექტრონებს. იმისათვის რომ ლითონის ზედაპირიდან ერთეულ დროში მეტი ელექტრონი ამოცვივდეს, ხოლო თითოეული მათგანის კინეტიკური ენერგია შემცირდეს საჭიროა: ა) შევამციროთ სინათლის ინტენსიობა და ტალღის სიგრძე ბ) შევამციროთ სინათლის ინტენსიობა და გავზარდოთ ტალღის სიგრძე გ) არ შევცვალოთ სინათლის ინტენსიობა და გავზარდოთ ტალღის სიგრძე დ) გავზარდოთ სინათლის ინტენსიობა და შევამციროთ ტალღის სიგრძე ე) გავზარდოთ სინათლის ინტენსიობა და ტალღის სიგრძე
ukacravad, shekitxvas rom davwer misi pasuxi sad unda vnaxoo? 
რას ეწოდება  კინეტიკური და პოტენციური ენერგია?
წყლის გაფართოების თავისებურებებზე ან ზოგადად წყლის მნიშვნელობაზე ფიზიკაში საინტერესო ინფორმაცია ხომარიცით? პროექტისთვის მჭირდება
1.როგორ შეიცვლება  25ვტ სიმძლავრის ნათურას კაშკაში თუ მასთან მიმდევრობით მიერთებულ 100ვტ სიმძლავრის ნათურას შევცვლით 60 ვატიანი ნათურათი? როგორ იცვლება ამ დროს სისტემის მიერ მოხმარებული ენერგია?  2. როცა გვაქვს მოცემული 220 ვოლტი ძაბვის ქსელი და მიმდევრობით შეერთებული ნათურები, მაშინ გამოდის რომ ძაბვაც და დენიც მუდმივია?  აი მაგალითად: მიმდევრობით შეერთებულია ორი ნათურა. I=2ა. U=220ვ. R1=10ომი, R2=20ომი. ჩვენ ვიცით რომ I=U/R თუმცა თუ რიცხვებს ჩავსვავთ ასე ნამდვილად არაა. ა........
როგორ შეიცვლება თავისუფალი ვარდნის აჩქარება,თუ მარსის ზედაპირიდან მისი დიამეტრის ტოლ სიმაღლეზე ავალთ?(მარსმა დამაბნია დედამიწაზე ვიცი როგორ ხდება და სავალდებულოა პლანეტების დიამეტრები ვიცოდე თუ როგორ უნდა ამოვხსნა).მადლობა წინსაწარ
წიგნში მოცემული გვაქვს ცდა: მაგნიტური ველის ინდუქციის მოდულის განსასაზღვრად:  ნალისებრი მაგნიტის მაგნიტურ ველში ძალწირების მარტობულად მოვათავსოთ მოქნილ სადენებზე დაკიდებული მცირე ზომის გამტარი და ჩამოვკიდოთ დინამომეტრზე.  გამტარში გავატაროთ დენი. დავინახავტ რომ გამტარი ამოძრავდება, შეიზიდება ან განიზიდება მაგნიტისაგან. შესაბამისად, დინამომეტრის ჩვენება გაიზრდება ან შემცირდება. 1. რა განაპირობებს იმას დენიანი გამტარი შეიზიდება თუ განიზიდება მაგნიტისაგან? 2. რატომ იწვევს ........
რა სიჩქარით უნდა გადავაადგილოთ მაგნიტური ინდუქციის წირებისადმი 60°-იანი კუთხით 1მ აქტიური სიგრძის გამტარი, რომ მასში აღიძრას 1ვ ინდუქციის ემ ძალა? მაგნიტური ველის ინდუქცია 0.2 ტლ-აა
Q=I2RT da Q=U2T/R ორივე ხომ ერთი და იგივე სიდიდეა, მაგრამ პირველ შემთხვევაში წინაღობა გამოყოფილი სითბოს პროპორციულია მეორე შემთხვევაში კი უკუპროპორციული. ეს ფორმულები განსხვავებულ სიტუაციებში უნდა გამოვიყენოთ?