შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

ძალიანა გთხოვთ დამეხმარეთ განსაზღვრეთ იმ ძალის მოდული,რომლითაც უნდა ვიმოქმედოთ ძელაკზე რომ იგი თანაბრად სრიალებდეს ქვევით დახრილ სიბრტყეზე თუ ძელაკის მასაა 1 კგ ხახუნის კოეფიციენტი 0,1 ხოლო სიბრტყის დახრის კუთხეა 30 გრადუსი.
2) რომელი ფიზიკური სიდიდის ერთეულს შეესაბამება გამოსახულება  (ჯოული (გავამრავლოთ) კგ)½
გამარჯობათ. ინდუქციურობის თვისების შესწავლისას გაკვეთილში ეწერა: "დენის მიერ შექმნილი მაგნიტური ველის B ინდუქციის მოდული პროპორციულია დენის ძალის." არადა ამპერის ძალის შესწავლისას ვისწავლეთ ფორმულა: B=F/IL საიდანაც გამომდინარეობს რომ დენის ძალა უკუპროპორციულია ინდუქციის. იქნებ დამეხმაროთ, სად ვუშვებ შეცდომას? :(( წინასწარ მადლობა <3
70 კგ მასის კაცი, რომელიც 7მ/წმ სიჩქარით მოძრაობდა დაეწია 2მ/წმ სიჩქარით მოძრავ 30კგ მასის ურიკას და შეახტა . რა სიჩქარით იმოძრავა ურიკამ?
გამარჯობათ მადლობელი ვიქნები თუ 3 ამოცანას ამომიხსნით მარტივებია მარა ვერ ვაკეთებ. უფროს სწორად ალბათ ერთეულები ვერ გადამყავს სწორად ანუ ხან 0 მაკლდება ხან 00. 1)რას უდრის ფართობი, რომლითაც ვაგონის 8 ბორბლიდან თითოეული ეხება რელსს,თუ ვაგონის მიერ რელსებზე წარმოებული წნევაა 30 მგპა? ვაგონის მასაა 60 ტონა
2)რამდენით გაიზრდება ქვაბის მიერ მაგიდაზე წარმოებული წნევა,თუ მასში ჩავასხავთ 3.9 ლიტრ წყალს? ქვაბის ძირის ფართობია 1300სმ2
3) 10 ბალიანი ქარიშხალი წინ დახვედრილ წინაღობაზე აწარმოებს 1000პა წნევას. განსაზღვრეთ წნევის ძალა, რომელსაც ქმნის ეს ქარიშხალი მის მართობულად შემხვედრ 5მ სიმაღლისა და 10 მ საგანის სახლის კედელზე
გამარჯობა.გთხოვთ,ამიხსენით,რა დანიშნულება აქვს სახურებელ ელემენტს ელექტრულ წრედში.
ჰიდრავლიკური წნეხის პატარა დგუშის ფართობია 4სმ2, დიდისა კი - 400 სმ2. პატარა დგუშზე მოქმედი ძალაა 200 ნ. იპოვე დიდ დგუშზე მოქმედი ძალა. ძალის რა მოგებას იძლევა ეს წნეხი ? 
ჩხირებიანი(სპიცებიანი) ბორბლის ბრუნვისას გარკვეულ სიხშირეზე ჩხირები(სპიცები) აღარ ჩანს  თუ შეიძლება ამიხსნათ ეს მოვლენა. როგორია დამოკიდებული ამ შემთხვევაში ბრუნვის სიხშირე ბრუნვის პარამეტრებზე. წინასწარ დიდი მადლობა
10 კნ/კ დაძაბულობის ელექტროსტატიკურ ველში ძალწირების გასწვრივ 3 მკკ მუხტის გადაადგილებაზე შესრულდა 6 x 10-4  ჯ მუშაობა. გამოთვალე მუხტის გადაადგილება
რამდენი ელექტრონი გადის გამტარის განივკვეთში 1 ნ წმ –ის განმავლობაში, როცა დენის ძალაა 32 მკა?
იპოვეთ ელექტრონების მოწესრიგებული მოძრაობის სიჩქარე 5მმ2 განივკვეთის გამტარში, როცა მასში 10 ა დენი გადის, თუ გამტარის ელექტრონების კონცენტრაცია 5 x 1028 მ-3 -ია
10 მკფ ტევადობის კონდენსატორს გადასცეს 4 მკკ მუხტი გამოთვალეთ დამუხტული კონდენსატორის ენერგია
1.8 x 10-8 მუხტიდან რა მანძილზე იქნება ველის დაძაბულობა 2 x 104 ნ/კ–ის ტოლი?
გამოთვალე მეტალის ბურთულას მუხტი, თუ მასზე 4 x 1010 ზედმეტი ელექტრონია. რა მოხდება, თუ ამ ბურთულას შევახებთ ისეთივე დაუმუხტავ ბურთულას? 
რამდენი ელექტრონი დაკარგა სხეულმა, თუ მისი მუხტი შეიცვალა 1,6 x 10-9 კ–ით?
ძალიან მჭირდება დამეხმარეთ თუ შეგიძლიათ... სპილენძის მავთულის გორგლის მასა 0,30 კგ-ია, განივკვეთის ფართოობი ო.10 მმ2. განსაზღვრეთ მავთულის წინაობა, თუ სპილენძის კუთრი წინაღობა 1,7·10-8 ომი.მ-ია, ხოლო სიმკვრივე 8,9·103  კგ/მ3. უდიდესი მადლობა.
დახაზეთ სქემა, რომლის მიხედვით შედგენილი წრედით შეძლებთ დერეფნის შუაში მოთავსებული ნათურის ანთებას და ჩაქრობას დერეფნის ორივე მხრიდან. გამოიყენეთ დენის წყარო, ორი გადამრთველი და სადენები. მადლობა წინასწარ...
სითხეში, რომლის სიმკვრივეა r1, ჩაიშვეს V მოცულობის სხეული, რომლიც სითხეში სანახევროდ ჩაიძირა. შემდეგ იგივე სხეული ჩაუშვეს r2 სიმკვრივის სითხეში. ამ სითხეში ჩაიძირა სხეულის მოცულობის მხოლოდ მეათედი. იპოვეთ სითხის სიმკვრივეების შეფარდება