შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

რისი ტოლია თავისუფალი ვარდნის აჩქარება დედამიწის ზედაპირიდან H = 2D სიმაღლეზე? (D – დედამიწის დიამეტრია ასეთი ამოცანის ამოხსნა რა პრინციპით ხდება ვერანაირად ვერ დავაკავშირე თავიდან ვიფიქრე მსოფლიო g=GM/r2   მეცადა მარა ვერ დავაკავშირე 
x ღერძზე მოძრავი ნივთიერი წერტილის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულება გამოისახება x=8-3t+t2 ფორმულით. როგორი სახე აქვს სიჩქარის გეგმილის დროზე დამოკიდებულებას?  ეს რომ ამიხსნათ შეგიძლიათ როგორ იხსნება ვცდილობ გავერკვე და ვერ ვიგებ პასუხი დაწვრილებით, რომ დამიწეროთ და მივხვდები თვითონ მსგავსებ დიდი მადლობა წინასწარ 
გამარჯობათ მაინტერესებს 2 ამოცანა   1) ''თუ საგნიდან ბრტყელ სარკემდე მანძილი 1მ–ია, მაშინ გამოსახულებიდან საგნამდე მანძილი რა იქნება? ფორმულა მინდა და როგორ ამოვხსნა.                                      2) როცა სინათლე ჰაერიდან წყალში გადადის და დაცემის კუთხე 30 გრადუსია, მაშინ გარდატეხის კუთხე რა იქნება აქაც ფორმულა მინდა და როგორ ამოიხსნება. დიდი მადლობა წინასწარ
10მტლ ინდუქციისერთგვაროვან მაგნიტურ ველშიინდუქციის წირების მართობულად შეიჭრა4.8.10*-15ჯ კინეტიკური ენერგიის ელექტრონი.გამოთვალეთ ელექტრონის მოძრაობის ტრაექტორიის სიმრუდის რადიუსი . ბატონო ოლეგ არ მინდოდა თქვენი შეწუხება მაგრამ როგორც მე ვაკეთებ რაღაცა არ გამომდის იქნებ გზა მიჩვენოთ? მადლობა წინასწარ...        
დახშულ ჭურჭელში იმყოფება აზოტი (N2), რომლის აბსოლუტური ტემპერატურაა T, ხოლო წნევაა p. 2,4T აბსოლუტურ ტემპერატურაზე აზოტის მოლეკულების a ნაწილი დისოცირდა ატომებად და წნევა ჭურჭელში გახდა 4p. განსაზღვრეთ a. 
უძრავი სხეულები ერთდროულად ამოძრავდა ურთიერთმართობულ წრფივ ტრაექტორიებზე 0,3 მ/წმ2 და 0,4 მ/წმ2 აჩქარებებით. რისი ტოლი იქნება მათი ფარდობითი სიჩქარე მოძრაობის დაწყებიდან 20 წმ-ის შემდეგ?  ეს ამოცანა როგორ იხსენბა იქნებ დამეხმაროთ და ამიხსნათ
ramdenii wamia 1 saatshi
უნდა ამოვხსნათ მოცემულია სისტემა xy+4/xy=4  და 2x-y=4. წინასწარ დიდი მადლობა.
გამარჯობათ ბატონო ოლეგ,დიდი მადლობა წინა მათემატიკური ამოცანისთვის.კიდევ ერთხელ მჭირდება თქვენი დახმარება : K პარამეტრის თითოეული  მთელი მნიშვნელობისთვის , რომლისთვისაც x2+(k-10)x+9=0  განტოლებას გააჩნია ორი განსხვავებული დადებითი x1 და x2  ამონახსნი, შეადგინეს გამოსახულება x12+x22. რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს ამ გამოსახულებამ?  
ნახატზე გამოსახულია იდეალური აირის მდგომარეობის ცვლილების 1-2 პროცესი. აირის საწყისი აბსოლუტური ტემპერატურაა T0. განსაზღვრეთ აირის მაქსიმალური აბსოლუტური ტემპერატურა ამ პროცესში. http://i.imgur.com/SXDkNAx.png 2016 ფიზიკის ეროვნული გამოცდის ერთ-ერთ ამოცანა არის  
Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში (3; 7) წერტილზე გამავალი ყოველი უარყოფითი საკუთხო კოეფიციენტის მქონე წრფე აბსცისათა და ორდინატთა ღერძებთან ერთად შემოსაზღვრავს მართკუთხა სამკუთხედს. იპოვეთ ამ ტიპის მართკუთხა სამკუთხედების ფართობებს შორის უმცირესი.
გამარჯობა! ორ საგამოცდო ამოცანაში მინდა გთხოვოთ დახმარება და თუ მოახერხებთ ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ.. 1) 10oC-იანი 5 ლიტრი წყლის ასადუღებლად რა მასის ნავთია საჭირო mნავთი 2) 2 ლიტრ წყალს რომლის ტემპერატურაა 50oC შეურიეს 4 კილოგრამიანი 20oC-იანი წყალი. გამოთვალეთ ნარევის ტემპერატურა. წინასწარ დიდი მადლობა!
ერთი კოჭას ინდუქციურობა 4-ჯერ მეტია მეორე კოჭას ინდუქციურობაზე, მაგრამ მეორე კოჭაში გამავალი დენი 2-ჯერ მეტია პირველ კოჭაში გამავალ დენზე, განსაზღვრეთ ამ დენიანი კოჭების მაგნიტური ველის ენერგიების შეფარდება. შეგიძლიათ დამეხმაროთ?
მოგესალმებით ბატონო ოლეგ,ერთი მათემატიკური ამოცანა მაინტერესებს: ცნობილია, 10 წრფე ისე გაატარეს,რომ  არცერთი წყვილი ერთმანეთის პარალელური არ არის და არც ერთი სამეული ერთ წერტილში არ იკვეთება.რამდენ თანაუკვეთ არედ დაიყოფა სიბრტყე ამ შემთხვევაში? ა)11     ბ)56     გ)45     დ)46
გამარჯობა, ბატონო ოლეგ! ასეთი კითხვა მაქვს: შემკრები ლინზა ეკრანზე იძლევა გადიდებულ გამოსახულებას. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ეს გამოსახულება აუცილებლად ნამდვილია. თუ კი, რატომ? შემკრები ლინზა წარმოსახვით გამოსახულებასაც ხომ იძლევა? სიტყვა  "ეკრანი" რამეს ხომ არ ნიშნავს?
გამარჯობათ იქნებ დამეხმაროთ ელექტრონი მაგნიტურ ველში 10სმს რადიუსის წრეწირს შემოწერს.იპოვეთ ელექტრონის სიჩქარე ,თუ ველის ინდუქცია 10-2ტლა.მადლობა წინასწარ  
მიპასუხეთ გთხოოოოოვთ გამოცდამაქვს სხეული ვერტიკალურად ზევით აისროლეს 30 მ/წმ სიჩქარით. რა სიმაღლეზე აღმოჩნდება იგი 3 წმ-ის შემდეგ? რას უდრის სიჩქარე ამ სიმაღლეზე?
რა კარგი საიტია ეხლა აღმოვაჩინე:)) აქ ყველა კითხვას პასუხობთ და ამოცანებს? მათემატიკოსებიც ხართ? :დ <3
ბატონო ოლეგ მინდა კიდევ ერთხელ შეგაწუხოთ...რაღაცას ვუშვებ შეცდომას და არ გამომდის იქნებ მირჩიოთ...0,5კგ მასის სპოლენძის ჭურჭელში  ჩაასხეს ცელსიუსის სკალის 10 გრადუსის1ლ წყალი.შემდეგ მასშიმოათავსეს200 გრამიანი   გახურებულიალუმინის ბურთულა და გაზომეს წყლის ტემპერატურა, იგი აღმოჩნდა ცელსიუსის სკალის 30 გრადუსი. მაშინ  გახურებული ალუმინის საწყისი ტემოერატურა რისი ტოლია?  
H=20მ სიმაღლიდან ჰორიზონტისადმი რა კუთხით უნდა გავისროლოთ სხეული v0=14მ/წმ სიჩქარით, რომ ის რაც შეიძლება შორს დაეცეს?