შეკითხვა:

1.ერთნაირად გაანათებს თუ არა ნათურები K1 ჩამრთველის ჩართვისას? რა შეიცვლება K2 ჩამრთველის ჩართვით?? 

2. სურათზე როგგორ არის შეერთებული ვოლტმეტრი AB და MN  უბნებთან?? (მგონი საერთოდ არაა)

 

პასუხი:

1)  K1    ჩამრთველის ჩართვისას მეტად გაანათებს მეტი წინაღობის  ნათურა

P = I2R      ( მიმდევრობითი ჩართვისას დენი ერთნაირია)

თუ ამის მერე ჩავრთავთ  K2  ჩამრთველს, პირველი ნათურა ''ჩაიკეტება''(ჩაქრება) - დენი ''მოკლეზე'' შემოუვლის უწინაღობო გამტარით   K2  ჩამრთველის გავლით  და შედეგად მეორე მეტად აკაშკაშდება.

2) A - M - C   წერტილები ერთნაირი პოტენციალების(მეტი) წერტილებია ...   ამალოგიურად    B- N -  D წერტილაბიც  ერთნაირი პოტენციალების (ოღონდ ნაკლები) წერტილები არიან..... ასე, რომ ვოლტმეტრი - AB - MN  უბნები ერთმანეთთან ჩართულნი არიან პარალელურად