შეკითხვა:

m მასის მქონე ორი სხეული გარკვეულ მანძილზე ერთმანეთს მიიზიდავენ F ძალით. რისი ტოლი გახდება თითოეულ სხეულზე მოქმედი ძალა, თუ მათ შორის ზუსტად შუაში მოვათავსებთ მესამე, ასევე m მასის სხეულს?

პასუხი:

დავუშვათ პირველ და მეორე სხეულს შორის მანძილია   x.     მაშინ პირვრლს მეორე მიიზიდავს(ასევე მეორეს პირველი მიიზიდავს)   F2 = Gm2/x2 = F ძალით... მესამე იგივე მასის სხეულის შუაში მოთავსებისას   უკვე პირველს  დამატებით   მიიზიდავს  მესამე სხეულიც(ასევე მეორესაც  დამატებით მიიზიდავს მესამე სხეულ)     F3 = Gm2/(x/2)2 = 4Gm2/x2 = 4F   ძალით... რის შედეგად  პირველ სხეულზე  მოქმედი ჯამური ძალა იქნება

F2 + F3 =  5F