შეკითხვა:

რა სიმაღლეს მიაღწევს სხეული, თუ ის აისროლეს ვერტიკალურად ზევით 10მ/წმ საწყისი სიჩქარით?

პასუხი:

საწყისი v0 სიჩქარით ვერტიკალურად ზევით ასროლილი სხეულის მიერ მიღწეული მაქსიმალური სიმაღლე არის  (იხილე ბ,ული)

ჩასვით შესაბამისი რიცხვითი მნიშვნელობა.