შეკითხვა:

ბიჭმა ვერტიკალურად ააგდო 100გ მასის ბურთი და დაიჭირა ასროლის წერტილში, ბურთის ასვლის სიმაღლე იყო 5მ. იპოვეთ სიმძიმის ძალის მუშაობა ზევითკენ, ქვევითკენ და მთელ გზაზე მოძრაობისას. მადლობა წინასწარ.

პასუხი:

თუ m მასის სხეული ზემოთ აისროლეს და მან გაიარა h მანძილი, ამ დროს სიმძიმის ძალა მიმართულია გადაადგილების საპირისპიროდ და ასრულებს უარყოფით მუშაობას რომელიც ტოლია 

A1=-mgh     (1)

ქვევით მოძრაობისას სიმძიმის ძალა მიმართულია მოძრაობის თანხვედრად და ასრულებს დადებით მუშაობას, რომელიც h მანძილის გავლის შემდეგ ტოლია

A2=mgh       (2)

ორივე გზაზე შესრულებული მუშაობა ტოლი იქნება

A=A1+A2=-mgh+mgh=0

(1) და (2)-ში ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.