შეკითხვა:

ზამბარაზე ჩამოკიდებული სხული მთლიანად ჩაუშვეს p სიმკვრივის სითხეში, ამ დროს ზამბარის გაჭიმვა შემცირდა n-ჯერ, რას უდრის სხეულის სიმკვრივე?

პასუხი:

სითხეში ჩაშვებამდე   ზამბარის გაჭიმულობა ....  x  და   mg = kx

სითხეში ჩაშვებისას     გაჭიმულობა ...   x/n      და     mg = Fამ + kx/n   ---------> nmg = nFამ + kx

----------->  nmg = nFამ + mg  --------> (n-1)mg = nFამ    

გაითვალისწინე   რომ   m = \(\rho\)სხV   და     Fამ = \(\rho\)სითხეgV   და    მიიღებ  

 (n-1)\(\rho\)სხVg = n\(\rho\)სითხეgV   ----------->  \(\rho\)სხ  = ?????

--------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის