შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

განსაზღვრეთ ველის მუშაობა ჩაკეტილ ტრაექტორიაზე, როცა მუხტი საწყის წერტილში ბრუნდება.
ტემპერატურის გაზრდისას ჰაერში ბგერის გავრცელების სიჩქარე როგორ იცვლება?
ცენტრისკენული აჩქარების მოდულის გამოთვლისას  , და - სგან შედგენილი სამკუთხედი სამკუთხედის მსგავსიაო რადგან ტოლფერდა არისო და შემდეგ მსგავსების თვისებიდანო   ქორდა შეცვალეს რკალით და ამიტომომ . ეს მომენტი ვერ გავიგე. ანუ საბოლოოდ საიდან ღებულობენ  .  
მცირე ზომის ბურთი, რომელსაც ვერტიკალური მიმართულებით  სიჩქარე გააჩნია, იწყებს მოძრაობას ორ პარალელურ კედელს შორის სივრცეში. რამდენჯერ მოხვდება ბურთი კედელს მიწაზე დავარდნამდე? კედლებს შორის მანზილია , მათი სიმაღლეა . . ბურთის კედელთან დაჯახება ჩათვალეთ აბსოლიტურად დრეკადად.
სურათზე გამოსახულ სისტემაში ხახუნი არსად არ არის. რა მუდმივი, ჰორიზონტალური ძალა უნდა მოვდოთ  მასის სხეულს, იმისთვის რომ  მასის სხეულის მიმართ  და  მასის სხეულები უძრავი იყოს? რა აჩქარებით დაიწყებს ამ შემთხვევაში მთელი სისტემა მოძრაობას? თოკი უჭიმვადია და არ აქვს მასა, მასა არ აქვს ჭოჭონაქსაც და ხახუნის ძალა ჭოჭონაქსა და თოკს შორის 0-ის ტოლია.
წვიმის წვეთს  რაოდენობით ზედმეტი ელექტრონი რომ ჰქონდეს, რამდენით შემცირდრება მისი აჩქარება, თუ წვიმის წვეთის მოცულობაა  ხოლო დედამიწის ელ.ველის დაძაბულობაა .
ელექტრული ველის დაძაბულობის რა მნიშვნელობისას დაიწყება წყალბადში თავისთავადი განმუხტვა,თუ თავისუფალი განარბენის საშუალო სიგრძე 5მკმ-ა, ხოლო მოლეკულების იონიზაციის ენერგია ჯ-ია..რა სიჩქარე ექნება ელექტრონს წყალბადის ატომთან შეჯახებისას?
რამდენი ელექტრონი ამოიტყორცნება დიოდის კათოდიდან ყოველ წამში,თუ მაქსიმალური ანოდური დენის ძალა 40 ამპერის ტოლია?
რა აჩქარებით მოძრაობს ელექტრონი რადიომილაკში,თუ კათოდთან მისი სიჩქარე ნულის ტოლია,ანოდთან კი 300000 მ/წმ?რა დროში მიაღწევს ელექტრონი ანოდამდე,თუ კათოდსა ანოდს შორის მანძილი 1 სმ-ია?
ვერტიკალურად ზევით ასროლილი  მასის სხეულის მაქსიმალური ასვლის სიმაღლეა . რისი ტოლია მისი კინეტიკური ენერგია  სიმაღლეზე?
ფოტორეზისტორი, რომლის წინაღობა სიბნელეში 25 კომია.მიმდევრობით ჩართეს 5 კომი წინაღობის რეზისტორთან.როდესაც ფოტორეზისტორი გაანათეს, წრედში დენის ძალა 4-ჯერ გაიზარდა (ძაბვის შეუცვლელად ).როგორ შეიცვალა ფოტორეზისტორის წინაღობა?
ელექტროლიზის დროს ელექტროლიტურ აბაზანაში 10 წთ-ში გამოიყო 0.67 გ ვერცხლი.აბაზანასთან მიმდევრობით შეერთებულმა  ამპერმეტრმა უჩვენა 0,9ა. სწორია თუ არა ამპერმატრის ჩვენება?
რა მასის ალუმინი გამოიყოფა ელექტროლიზის დროს 30წთ-ში, თუ ელექტროლიტში დენის ძალა 2 ა-ია?
რა სიჩქარე ექნება კათოდიდან ამოტყორცნილ ელექტრონს ანოდთან,თუ დიოდის ანოდსა და კათოდს შორის ძაბვა 1000ვ-ია?
გამოთვალეთ ძაბვა ელექტრონულ-სხივური მილაკის კათოდსა და ანოდს შორის,თუ ელექტრონის ენერგია 8\cdot   ჯოულია.
ვტ სიმძლავრის ელექტრული გამათბობელი ჩაუშვეს გამჭვირვალე კალორიმეტრში,რომელშიც  გ წყალი ასხია . წუთში წყალი გათბა -ით.ენერგიის რა   ნაწილი გაატარა კალორიმეტრმა?
რა მუშაობა შესრულდება ტუმბოს დგუშის ერთი სვლისას , თუ წნევა მასზე 100კპა-ია ? დგუშის ფართობია 100სმ2 ,სვლა კი- 40 სმ..როგორ ამოიხსნება რომელი ფორმულები უნდა გამოვიყენო?
სხეულმა მთელი გზის გასავლელად საჭირო დროის ნახევარი იმოძრავა 16 მ/წმ სიჩქარით. რა სიჩქარით უმოძრავია დარჩენილი დროის განმავლობაში, თუ მოძრაობის საშუალო სიჩქარე იყო 18 მ/წმ.
განსაზღვრეთ 36 ნკ მუხტის ველის დაძაბულობა მისგან 18 სმით დაშორებულ წერტილში
იპოვეთ მერხევი სხეულის მაქსიმალური სიჩქარე თუ ამპლიტუდა 8 სმ-ია პერიოდი კი 6 წმ.