ამოცანა 2.1

ორი წერტილი  М1 და М2 მოძრაობენ ერთ წრეწირზე ერთი მიმართულებით შესაბამისად შემდეგი წესებით  და , სადაც s გამოსახულია სანტიმეტრებში, ხოლო  t – წანებში. s1 და s2 მანძილები ერთიდაიმავე წერტილიდან არის გადაზომილი. განვსაზღვროთ  М1 და Мწერტილების პირველი შეხვედრის დრო და ამ მომენტისთვის მათი სიჩქარეებისა და აჩქარებების მნიშვნელობები, თუ წრეწირის რადიუსი არის R=16 სმ.

 

ამოცანა 2.2

ქანქარა ბორბლის ბრუნვისას მისი აჩქარება იცლებოდა  კანონით, სადაც a და b – რაღაც მუდმივი კოეფიციენტებია. რისი ტოლია ქანქარის კუთხური სიჩქარე დამუხრუჭების დაწყებიდან t წამის შემდეგ, თუ დამუხრუჭების დაწყებამდე ის იყო  ?

 

ამოცანა 2.3

R=0,5მ რადიუსის მქონე ბორბალი მოძრაობს გადატანითად v0=0,1მ/წმ სიჩქარით. ბორბლის რადიუსი ბრუნავს 2 ბრ / წმ სიხშირით. შეადგინეთ ბორბლის გარე გარსის А წერტილის მოძრაობის განტოლება და განსაზღვრეთ როგორ იცვლება დროში მისი სიჩქარის მოდული. განსაზღვრეთ, თუ როგორ მოძრაობს ბორბალი გზის მიმართ: მისრიალებს თუ ჭარბ ბრუნს აკეთებს.