მექანიკა


1. კინემატიკა. შესავალი

1.1. მატერიალური წერტილის რადიუს-ვექტორი

1.2. მატერიალური წერტილის მოძრაობის კინემატიკური განტოლებები

1.3. მატერიალური წერტილის ტრაექტორია

1.4, გადაადგილების ვექტორი

1.5. სიჩქარე

1.6. აჩქარება

1.7. მრუდწირული მოძრაობა. ტანგენციური და ნორმალური აჩქარებები

1.8. კინემატიკაში ამოცანათა ამოხსნის მეთოდური მითითებები

1.9. კინემატიკის ტიპური ამოცანები

2. ბრუნვითი მოძრაობის კინემატიკა. შესავალი

2.1. მყარი სხეულის მობრუნების კუთხე

2.2. კუთხური სიჩქარე

2.3. ბრუნვის პერიოდი და სიხშირე

2.4. კუთხური აჩქარება

2.5. კუთხური და წრფივი სიდიდეების კავშირი

2.6 ბრუნვითი მოძრაობის ტიპური ამოცანები

3. მატერიალური წერტილის და მყარი სხეულის გადატანითი მოძრაობის დინამიკა

3.1. ნიუტონის პირველი კანონი

3.2. ძალა

3.3. მასა. ნიუტონის მეორე კანონი

3.4. ძალების მოქმედების დამოუკიდებლობის პრინციპი

3.5. ნიუტონის მესამე კანონი

3.6. კოორდინატთა გალილეის გარდაქმნა და ფარდობითობის მექანიკური პრინციპი

3.7. მატერიალური წერტილის გადატანითი მოძრაობის დინამიკის ძირითადი განტოლება. მატერიალური წერტილის იმპულსი

3.8. სისტემის ინერციის ცენტრი

3.9. სისტემის იმპულსით გამოსახული ნიუტონის მეორე კანონის უნივერსალური ფორმა.

3.10. მყარი სხეულის გადატანითი მოძრაობის დინამიკის ძირითადი განტოლება.

3.11. იზოლირებული (ჩაკეტილი) სისტემა. იმპულსის მუდმივობის კანონი.

3.12. დინამიკაში ამოცანების ამოხსნის მეთოდური მითითებები.

3.13. ტიპური ამოცანები დინამიკაში

4. ენერგია და მუშაობა

4.1. მექანიკური სისტემის ენერგია

4.2. მუშაობა

4.3. კონსერვატული ძალები. ძალური ველის პოტენციურობის პირობა.

4.4. სიმძლავრე

4.5. კინეტიკური ენერგია

4.6. პოტენციური ენერგია

4.7. ენერგიის მუდმივობისა და გარდაქმნის კანონი

4.8. კავშირი პოტენციურ ენერგიასა და ძალას შორის

4.9. ენერგია და მუშაობა ტიპური ამოცანები

5. ბრუნვითი მოძრაობის დინამიკა

5.1. ბრუნვითი მოძრაობის თავისებურებანი

5.2. ბრუნვის მომენტი (ანუ ძალის მომენტი)

5.3. მატერიალური წერტილის ინერციის მომენტი უძრავი ბრუნვის ღერძის მიმართ

5.4. მყარი სხეულის ინერციის მომენტი

5.5. ნიუტონის მეორე კანონი ბრუნვითი მოძრაობისთვის და მისი ანალიზი

5.6. მატერიალური წერტილისა და მყარი სხეულის იმპულსის მომენტი

5.7. ბრუნვითი მოძრაობის დინამიკის ძირითადი განტოლება

5.8. მოძრაობის რაოდენობის მომენტის მუდმივობის კანონი

5.9. ჰიროსკოპი. ჰიროსკოპული ეფექტი

5.10. ბრუნვადი სხეულის კინეტიკური ენერგია

5.11. გარე ძალების მუშაობა მყარი სხეულის ბრუნვის დროს

5.12. ძირითადი ფორმულები და კანონები

5.13. ბრუნვითი მოძრაობის დინამიკა. ტიპური ამოცანები

6. ფარდობითობის სპეციალური თეორია. შესავალი

6.1. ლორენცის გარდაქმნები

6.2. ათვლის სხვადასხვა სისტემებში მოვლენათა ერთდროულობა

6.3. სხეულების სიგრძე ათვლის სხვადასხვა სისტემებში

6.4. მოვლენის ხანგრძლივობა ათვლის სხვადასხვა სისტემებში

6.5. სიჩქარეთა შეკრების რელატივისტური კანონი

6.6. რელატივისტური იმპულსი

6.7. ძირითადი ფორმულები და კანონები

6.8. ტიპური ამოცანები

7. მექანიკური რხევები. შესავალი

7.1 ძირითადი ცნებები და განმარტებები

7.2. დრეკადი ძალით გამოწვეული რხევები (ზამბარიანი ქანქარა)

7.3. მერხევი სხეულის ენერგია

7.4. ჰარმონიული თავისუფალი რხევების ძირითადი განტოლება. (ჰარმონიული რხევების დიფერენციალური განტოლება)

7.5. მათემატიკური და ფიზიკური ქანქარა

7.6. მექანიკური რხევების შეკრება

7.7. მილევადი რხევები

7.8. იძულებითი რხევები

7.10. ტიპური ამოცანები

8. მექანიკური ტალღები

8.1. ტალღების გავრცელება დრეკად გარემოში

8.2. ბრტყელი ერთგვაროვანი ტალღის განტოლება

8.3. ფაზური სიჩქარე

8.4.ტალღური ზედაპირი, ტალღის ფრონტი

8.5. ნებისმიერი მიმართულებით გავრცელებადი ბრტყელი ტალღის განტოლება

8.6. ტალღური განტოლება

8.7. ტალღის ენერგია

8.8. ტალღის ენერგიის მოცულობითი სიმკვრივე

8.9. ენერგიის ნაკადის სიმკვრივე

8.10. მდგარი ტალღები

8.11. ტიპური ამოცანები

9. დამატებითი საკითხები

9.1. ნივთიერი წერტილის წონასწორობის პირობები და სახეები. მყარი სხეულის წონასწორობის პირობები.

9.2. ათვლის არაინერციული სისტემები. მოძრაობის განტოლება ათვლის არაინერციულ სისტემებში (გადატანითი მოძრაობის დროს). მბრუნავი ათვლის არაინერციული სისტემები. ცენტრისკენული არაინერციული ძალა და კორიოლისის ძალა

9.3. სიმძიმის ძალა და წონა. ნიუტონის მიზიდულობის კანონი.  გრავიტაციული და ინერტული მასები. მიზიდულობა დედამიწის შიგნით. მიზიდულობის პოტენციური ენერგია. გაქცევის სიჩქარე

9.4. დრეკადი ძალები. ჰუკის კანონი. მშრალი და სველი ხახუნი. უძრაობის ხახუნი, მოძრაობის ხახუნი

9.5. ნაწილაკების დაჯახებები. დაჯახებების კლასიფიკაცია. დრეკადი დაჯახება. არადრეკადი დაჯახება. ნაწილაკის დაშლა.

9.6. ფარდობითობის  სპეციალური თეორიის ფილოსოფია

მოლეკულური ფიზიკა და თერმოდინამიკა


10. ძირითადი ცნებები

10.1. სხეულის თერმოდინამიკური მდგომარეობა

10.2. შინაგანი ენერგია

10.3. აირის მუშაობა

10.4. თერმოდინამიკის პირველი კანონი

10.5. ნივთიერების სითბოტევადობა

10.6. იზიქორული პროცესი (V=const)

10.7. იზობარული პროცესი

10.8. იზოთერმული პროცესი

10.9. ადიაბატური პროცესი

10.10. შექცევადი და შეუქცევადი პროცესები. წრიული პროცესი

10.11. კარნოს ციკლი

10.12. თერმოდინამიკის მეორე კანონი

10.13. დაყვანილი სითბო. კლაუზიუსის ტოლობა (უტოლობა)

10.14. კლაუზიუსის თეორემა

10.15. ენტროპია

10.16. ენტროპიის თვისებები

10.17. ენტროპიის ფიზიკური არსი

11.  აირების მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის საფუძვლები

11.1. იდეალური აირების მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის ძირითადი განტოლება. ტემპერატურა

11.2. ენერგიის განაწილება მოლეკულის თავისუფლების ხარისხის მიხედვით

11.3. იდეალური აირის შინაგანი ენერგია

12. ტატისტიკური განაწილებები

12.1. მოლეკულების განაწილება სიჩქარეების მიხედვით

12.2. გარე ველში იდეალური აირის მოლეკულების განაწილების კანონი

12.3. წნევის განაწილება სიმაღლის მიხედვით

12.4. დაჯახებების საშუალო რიცხვი. თავისუფალი გარბენის საშუალო სიგრძე

13. გადატანითი მოვლენები

13.1. დიფუზია

13.2. სითბოგამტარობა

13.3. შინაგანი ხახუნი

14. ტიპური ამოცანები თერმოდინამიკაში

ელექტრობა და მაგნეტიზმი


15. კულონის კანონი. ელექტრული ველი

15.1. ელექტრული მუხტი

15.2. კულონის კანონი - ელექტროსტატიკის ძირითადი კანონი

15.3. სუპერპოზიციის პრინციპი. ელექტრული ველი. ელექტრული ველის დაძაბულობა

15.4. ელექტრული ველის დაძაბულობის წირები​

15.5. სუპერპოზიციის პრინციპის გამოყენება მუხტების სისტემისა და განფენილი დამუხტული სხეულების ელექტრული ველის დაძაბულობის საპოვნელად

16.  გაუსის თეორემა

16.1. დაძაბულობის ვექტორის ნაკადი

16.2. გაუსის თეორემა

16.3. განფენილი დამუხტული სხეულების ელექტრული ველის დაძაბულობის გათვლის მაგალითები გაუსის თეორემის გამოყენებით

17.  მუშაობა ელექტრულ ველში

17.1. პოტენციალთა სხვაობა. პოტენციალი

17.2. წერტილოვანი მუხტის ველის პოტენციალი

17.3. ელექტრულ ველში ორი წერტილოვანი მუხტის ურთიერთქმედების ენერგია

17.4. ექვიპოტენციური ზედაპირები

17.5. წერტილოვანი მუხტების სისტემის ველის პოტენციალი

17.6. ელექტროსტატიკური ველის დაძაბულობის კავშირი პოტენციალთა სხვაობასთან

18.  გამტარები ელექტროსტატიკურ ველში

18.1. დამუხტული გამტარის ველი

18.2. გამტარები გარე ელექტრულ ველში. (ფარადეის თეორემა. გამტარი გარსი)

18.3. კონდენტასორები. ელექტროტევადობა

18.4. დამუხტული კონდენსატორის ენერგია. ელექტრული ველის ენერგია

19.  ელექტრული ველი დიელექტრიკებში

19.1. ელექტრული დიპოლი

19.2. დიელექტრიკები

19.3. დიელექტრიკების პოლარიზაციის მექანიზმები

19.4. გარემოს პოლარიზაციის ვექტორი

19.5. ლოკალური ველი. გვერდითი და ბმული მუხტები

19.6. ბმული მუხტების ზედაპირული სიმკვრივე

19.7. ელექტრული ველის კანონები იზოტროპულ დიელექტრულ გარემოში

20.  მუდმივი ელექტრული დენი

20.1. დენის ძალა და დენის სიმკვრივე

20.2. ომის კანონი (წრედის ერთგვაროვანი უბნისთვის)

20.3. ომის კანონი დიფერენციული ფორმით

20.4. დენის მუშაობა და სიმძლავრე

21.  ელექტრომამოძრავებელი ძალა

21.1. დენის წყარო. ემძ

21.2. ომის კანონი წრედის არაერთგვაროვანი (ემძ-ს შემცველი) უბნისთვის

21.3. განშტოებული წრედები. კირჰოფის წესი

22.  მაგნიტური ველი ვაკუუმში

22.1. დენების ურთიერთქმედება

22.2. მაგნიტური ველი. მაგნიტური ინდუქციის ვექტორი

22.3. სუპერპოზიციის პრინციპი მაგნიტური ველისთვის

22.4. ბიო-სავარ-ლაპლასის კანონი

22.5. მაგნიტური ინდუქციის წირები

22.6. მოძრავი დამუხტული ნაწილაკის მაგნიტური ველი

22.7. ამპერის კანონი

22.8. ლორენცის ძალა

23.  მაგნიტური ინდუქციის ვექტორის ცირკულაციის თეორემა

23.1. ვექტორის ცირკულაცია. თეორემის ფორმულირება

23.2. მაგნიტური ინდუქციის ვექტორის ცირკულაციის თეორემის დამტკიცება

23.3. მაგნიტური ინდუქციის ვექტორის თეორემის გამოყენება

24.  ელექტრომაგნიტური ინდუქცია

24.1. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის აღმოჩენა (ფარადეის ცდები)

ელექტრობის და მაგნეტიზმის ძირითადი ცნებები