ოპტიკური სისტემისა - ოპტიკური სისტემის მიერ მოცემული გამოსახულების ზომების ფარდობა საგნის რეალურ ზომებთან.