- ნეიტრონების ზემოქმედებით მძიმე ატომბირთვების გახლეჩის რეაქცია, რომლის ყოველ აქტში ნეიტრონების რაოდენობა იზრდება, ისე რომ შეიძლება დამყარდეს გახლეჩის თვითკმარი პროცესი. თან ახლავს უზარმაზარი ენერგიის (200 მევ ურანის ან პლუტონიუმის თითო ბირთვის გახლეჩიდან) გამოყოფა.