- სხვაობა ბმული ნაწილაკების სისტემის ენერგიასა და ამ ნაწილაკების  თავისუფალ მდგომარეობაში ენერგიების ჯამს შორის. მდგრადი სისტემებისთვის ის უარყოფითია.