- ქიმიური ელემენტის უმცირესი ნაწილაკი, რომელსაც აქვს მისი ქიმიურ ი თვისებებსი. ატომი შედგება დადებითად დამუხტული ბირთვისა და უარყოფითად დამუხტული ელექტრონებისგან, რომლებიც ბირთვის კულონურ ველში მოძრაობენ (აღიწერება ქვანტური მექანიკის კანონებით). ატომების ზომები 10-10 მ რიგისაა, გარე ელექტრონების ბმის ენერგია 10 ევ რიგისაა