- პირველი ქვანტური თეორია, რომელიც 1913 წელს შექმნა ნილს ბორმა. ეფუძნება ატომის ბირთვულ მოდელს, ბორის პოსტულატებს და დაშვებას, რომ ელექტრონების სტაციონალურ მდგომარეობაში ახსაწერად გამოსადეგია კლასიკური მექანიკის კანონები. წინ უძღოდა ქვანტურ მექანიკას.