– სხეულის აზრობრივი მოდელი, რომელის ნებისმიერ ტემპერატურაზე მასზე დაცემულ ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას, მიუხედავად ტალღის სიგრძისა, სრულად შთანთქავს. აბსულუტურად მყარი სხეულის გამოსხივება განისაზღვრება მხოლოდ მისი აბსოლუტური ტემპერატურით და ნივთიერების გვარობაზე არაა დამოკიდებული.