- ფიზიკური სიდიდე, რომელიც აჩვენებს, რა რაოდენობის სითბო გამოიყოფა 1კგ ან 1მ3 საწვავის სრული დაწვის შედეგად.

იზომება ჯ/კგ (ჯ/მ3) ან კალორია/კგ (კალორია/მ3).

ქვემოთ მოყვანილია ზოგი საწვავის ცხრილი

 წყალბადი  120.9·106
 მეთანი  50.1·106
 ეთილენი  48.0·106
 პროპანი  47.54·106
 ბენზინი  44·106
 დიზელის საწვავი  42.7·106
 ნავთობი  41·106
 ნავთი  40,8·106
 მაზუთი  39.2·106
 საყოფაცხოვრებო აირი (გაზი)  31.8·106
 შეშის ნახშირი  31·106
 ეთილის სპირტი  30·106
მეთანოლი  22.7·106
ქვანახშირი  22·107 
 შეშა  10.2·106
ტორფი  8.1·106
დემთი  3.8·106