ელექტრული რკალი – აირში თავიათავადი ელექტრული განმუხტვა, რომელსაც კაშკაშა მანათობელი ძაფის სახე აქვს. პირველად 1802წ. იქნა დაკვირვებული ვ.ვ. პერტოვის მიერ.