ფიზიკური სიდიდე, რომელიც  პერიოდის განმავლობაში ცვლადი დენის მყისი  სიმძლავრის საშუალოს ტოლია. შესაძლებლობას იძლევა შევაფასოთ ელექტრული ენერგიის სხვა სახის ენერგიაში გარდაქმნის საშუალო სიჩქარე. ერთფაზიან ცვალადი დენის წრედში გამოითვლება ფორმულით: P=IUcosφ. SI-ში ერთეულია – ვატი (ვტ).