ტემპერატურის გამზომი ხელსაწყო, რომლის მოქმედება ეფუძნება აირის მოცულობის ან წნევის დამოკიდებულებას ტემპერატურაზე.