იდეალური აირის ერთ-ერთი კანონიმოცემული აირის მოცემული მასისთვის, მუდმივი ტემპერატურის დროს წნევისა და მოცულობის ნამრავლი  მუდმივი სიდიდეა. ფორმულა: pV=const. აღწერს იზოთერმულ პროცესს.