წირი, რომელიც ნებისმიერ თერმოდინამიკურ დიაგრამაზე  ადიაბატურ პროცესს გამოსახავსიდეალური აირისათვის ადიაბატის განტოლებას   შემდეგი სახე აქვს: \(\dpi{100} pV^{\gamma }=const\), სადაც \(\dpi{100} \gamma =\frac{c_{p}}{c_{v}}\)  - ადიაბატის მაჩვენებელია, ხოლო с და  сმუდმივი წნევისა და მუდმივი მოცულობის  სითბოტევადობები  შესაბამისად.