ნივთიერების ერთეულ რაოდენობაში (1 მოლში) ნაწილაკთა რიცხვი: NA=6,022.1023 მოლი-1.