აზრობრივი მოდელი, რომელიც წარმოადგენს ათვლის სხეულის, მასთან დაკავშირებული კოორდინატთა სისტემისა და დროის გაზომვის საშუალების ერთობლიობას. ფიზიკაში უპირატესად გამოიყენება ათვლის ინერციული სისტემები.