მექანიკური სისტემის ენერგიის ნაწილი, რომელიც დამოკიდებულია სისტემის ურთიერთგანლაგებაზე და მათ მდებარეობაზე გარეშე ძალურ ველში. პოტენციური ენერგიის სიდიდე დამოკიდებულია ათვლის სისტემის არჩევაზე.