1) ფიზიკის ნაწილი, რომელიც სწავლობს ბგერითი ტალღების წარმოქმნის, გავრცელებისა და რეგისტრაციის პროცესებს. 2) შენობების ბგერითი მახასიათებელი