ფიზიკური სისტემის არამილევადი რხევები, რომლის ენერგიის წყარო თვით სისტემაში მდებარეობს. რხევის ამპლიტუდა და პერიოდი სისტემის თვისებებით განისაზღვრება.