I. მექანიკა

    1. კინემატიკა

    2. დინამიკის საფუძვლები 

    3. ძალები ბუნებაში

    4. სტატიკის ელემენტები

    5. შენახვის კანონები მექანიკაში 

II. მექანიკური რხევები და ტალღები

    1. მექანიკური რხევები

    2. ტალღები

III. მოლეკულური ფიზიკა და თერმოდინამიკა

    1. მოლეკულურ-კინეტიკური თეორია

    2. თერმოდინამიკა

IV. ელექტროდინამიკა

    1. ელექტრული ველი

    2. მუდმივი ელექტრული დენი

    3. მაგნიტური ველი

V. ელექტრომაგნიტური რხევები და ტალღები

VI. ოპტიკა

    1. გეომეტრიული ოპტიკა

    2. ტალღური ოპტიკა

VII. ფარდობითობის სპეციალური თეორიის საფუძვლები

VIII. ქვანტური ფიზიკა

IX. ატომისა და ატომბირთვის ფიზიკა