მექანიკა

ქიმიური ელემენტების სიმკვრივეები

იუნგის მოდული

სითხეთა კუმშვადობა

სითხეთა თვისებები

სიბლანტე

ელექტრობა

წინაღობა

ელემენტების გამტარობა

ფერომაგნეტური კიურის ტემპერატურა

ზეგამტარული გარდამავალი ტემპერატურა

ვაიდმან-ფრანცის ფარდობა

დიელექტრული მუდმივები

მაგნიტური აღქმადობა

მაგნიტური თვისებები

თერმოდინამიკა

კუთრი სითბო

გაჯერებული ორთქლის წნევა

სითბური გამტარობა

მოლური სითბოტევადობა, აირები

სითბური გაფართოების კოეფიციენტი

მასალათა ისოლაციის R სიდიდე

სითბური გამტარობა და დებაის ტემპერატურა

სამმაგი წერტილი

დნობის წერტილი დნობის სითბო

დუღილის წერტილი, აორთქლების სითბო

ტემპერატურის სტანდარტული წერტილები

ვან დერ ვაალსის კოეფიციენტი

ოპტიკა

რეფრაქციის ინდექსი

ხილული სხივური აღქმადობა

ფერთა RGB (წითელი-მწვანე-ლურჯი) სიდიდეები

მზის გამოსხივების მრუდი

ასტრონომია

კოსმოსური სიჩქარეები

მზის შემადგენლობა

აკუსტიკა

ბგერის სიჩქარეები

პირთვული ფიზიკა

ბირთვული რეაქციები

ელემენტური ენერგიების ნაწილაკები

რადიაქტიური ნუკლიდები ნახევარსიცოცხლის ხანგრძლივობებით

თანამედროვე ფიზიკა

ატომური სპექტრები

იონურ ორატომიანი მოლეკულური მონაცემები

ჰომობირთვული ორბირთვიანი მოლეკულები

ვიბრაციული სიხშირეები, დიატომური

მონაცემები სხვა გავრცელებული მოლეკულებისთვის

ელექტრონული მსგავსებები

ქვარკები

ლეპტონები

მეზონები

ბარიონები

ფოტოელექტრული მუშაობის ფუნქციები

K-ალფა რენტგენული ენერგიები

მყარი ტანის ფიზიკა

ფერმის ენერგიები

ელექტრონული სიმკვრივეები

პირველი ტიპის ზეგამტარული პარამეტრები პერიოდულ ცხრილში

მაქასიათებელი სიგრძეები ზეგამტარებში

ნახევარგამტარების აკრძალული ზონის სიგანეები

ბრავეს 14 მესერი

ქიმია

სტანდარტული ელექტროდის პოტენციალები

ნივთიერებებისა და იონების თერმოდინამიკრი თვისებები

დნობის ტემპერატურის დაწევა და აორთქლების ტემპერატურის აწევა, მუდმივები

გეოფიზიკა

დედამიწის ქერქში ელემენტების შემცველობა

მინერალების სიმტკიცე

გეოლოგიური დროის შკალა

მინერალები

ბიოლოგია და ბიოქიმია

ცოცხალ ორგანიზმებში ელემენტების შემცველობა

ქიმიური მედიატორები (ნეუროტრანსმიტერები)