თერმოდინამიკის პირველი კანონის გამოყენება იზოპროცესებში

პროცესი

მუდმივები

გრაფიკი

შინაგანი ენერგიის ცვლილება

თერმოდინამიკის პირველი კანონის ჩაწერა

 

ფიზიკური არსი

იზოთერმული გაფართოება

m=const

M=const

T=const

pV=const

U=const

ΔU=0

Q=A'

იზოთერმული პროცესი თერმოგადაცემის  გარეშე ვერ განხორციელდება. სისტემისთვის გადაცემული სითბოს მთელი რაოდენობა იხარჯება ამ სისტემის მიერ მექანიკური მუშაობის შესრულებაზე.

იზოთერმული შეკუმშვა

m=const

M=const

T=const

pV=const

U=const

ΔU=0

A=-Q

იზოთერმული პროცესი ვერ განხორციელდება სითბოცვლის გარეშე.

გარე ძალების მთელი მუშაობა გამოიყოფა სითბოს სახით.

იზოქორული გათბობა

m=const

M=const

V=const

                            

 

                                                   

p↑

T↑

U↑

ΔU>0

A=0

Q= ΔU

სისტემაზე გადაცემული სითბოს მთელი რაოდენობა იხარჯება მისი შინაგანი ენერგიის გაზრდაზე.

იზოქორული გაციება

m=const

M=const

V=const

                 

p

T

U

ΔU<0

A=0

Q= ΔU<0

სისტემა ამცირებს საკუთარ შინაგან ენერგიას, გადასცემს რა სითბოს გარემომცველ სხეულებს.

იზობარული

გაფართოება (გათბობა)

m=const

M=const

p=const

 

ΔU>0

Q=ΔU+A'

ΔU=Q-А'>0

სისტემაზე გადაცემული სითბოს რაოდენობა აჭარბებს მის მიერ შესრულებულ მექანიკურ მუშაობას. ნაწილი სითბოსა იხარჯება მუშაობის შესრულებაზე, ნაწილი - შინაგანი ენერგიის გაზრდაზე.

იზობარული

შეკუმშვა (გაციება)

m=const

M=const

p=const

V

T

U↓

ΔU<0

ΔU=Q+A<0

Q<0

სისტემის მიერ გაცემული სითბო აჭარბებს გარეშე ძალების მიერ შესრულებულ მუშაობას. სითბოს ნაწილს სისტემა გასცემს საკუთარი შინაგანი ენერგიის ხარჯზე.

ადიაბატური

გაფართოება

m=const

M=const

=const

ΔU<0

U

 T

Q=0

A' > 0

ΔU=-A' < 0

A'=-ΔU

სისტემა ასრულებს მექანიკურ მუშაობას მხოლოდ საკუთარი ენერგიის შემცირების ხარჯზე.

ადიაბატური

შეკუმშვა

m=const

M=const

=const

ΔU>0

 T­

Q=0

A>0

ΔU=A

სისტემის შინაგანი ენერგია იზრდება გარეშე ძალების შესრულებული მუშაობის ხარჯზე.