დამატებითი გრაფიკები.

(ტემპერატურა იზომება  ცელსიუსის შკალით).

1. გეი-ლუსაკის კანონი.

Закон Гей-Люссака

2. შარლის კანონი

Закон Шарля

გრაფიკით პარამეტრების შედარება

რადგან p1>p2 (გრაფიკის მიხედვით), ხოლო შარლის კანონის მიხედვით (АВ - იზოქორაა) , ამიტომ  Т1>T2.

რაც უფრო ზემოთ ძევს იზოთერმა, მით მეტია ტემპერატურა.

რადგან T1  < T2 , ხოლო შარლის კანონის მიხედვით (АВ - იზოქორაა) , ამიტომ р12.

რაც უფრო ქვევით ძევს იზობარა, მით მეტია წნევა.

რადგან T1  < T2 , ხოლო გეი-ლუსაკის კანონის მიხედვით (АВ - იზობარაა) , ამიტომ V1<V2.

რაც უფრო ქვევით ძევს იზოქორა, მით მეტია მოცულობა.

კოეფიციენტები

  1. მოცულობითი გაფართოების ტემპერატურული კოეფიციენტი. ავღნიშნოთ V0 - გაზის მოცულობა როცა ტემპერატურა არის 0°С = 273 К. მაშინ: . ავღნიშნოთ  b=1/273 К-1. შესაბამისად: V=V0bT ანუ V=V0b(t°+273)= V0(1+bt°).
  2. წნევის ტემპერატურული კოეფიციენტი. ავღნიშნოთ p- გაზის წნევა, როცა ტემპერატურა არის 0°С = 273 К. მაშინ: . ავღნიშნოთ  a=1/273 К-1. შესაბამისად: p=p0aT ანუ p=p0a(t°+273)= p0(1+at°).