რეაქტიული მოძრაობა.

რეაქტიული არის სხეულის ისეთი მოძრაობა, რომელიც წარმოიშვება სხეულიდან მისი რაღაც ნაწილის გამოყოფით სხეულისადმი გარკვეული სიჩქარითв. ამ დროს წარმოიქმნება ე.წ. რეატიული ძალა, რომელიც სხეულს ანიჭებს აჩქარებას.

რაკეტის მოძრაობის განტოლება: ვთქვათ დროის რაღაც მომენტში რაკეტის სიჩქარე ვარსკვლავებთან დაკავშირებული ინერციული ათვლის სისტემის მიმართ არის  (ნახ. а), ხოლო რაკეტის მასა არის М.  არჩეული ათვლის სისტემის მიმართ რაკეტიდან აირის გამოტყორცნის სიჩქარე არის  , რადგან საწვავის წვის დაწყებამდე საწვავს ჰქონდა იგივე სიჩქარე რაც რაკეტას, ხოლო საწვავის მასა არის m.

დროის მცირე \(\Delta\)t ინტერვალის შემდეგ რაკეტის მასა გახდება , სადაც \(\mu\)  არის საწვავის ხარჯი (საწვავის ხარჯი ეწოდება დამწვარი საწვავის მასის ფარდობას მისი დაწვის დროსთან). დროის ამავე შუალედში რაკეტის სიჩქარე იცვლება სიდიდით და გახდება . მაშინ მივირებთ: 

გავხსნათ ფრჩხილები: 

შესაკრები შეიძლება უგულებელვყოთ სხვა წევრებთან შედარებით. საბოლოოდ გვექნება:  ანუ  - განტოლება ცვლადი მასის სხეულის მოძრაობისთვის. აღვნიშნოთ\(\vec{F}_{react}=-\mu \vec{u}\). თუ გავითვალისწინებთ არამარტო რეაქტიულის არამედ გარე ძალის მოქმედებას, მაშინ რეაქტიული მოძრაობის კანონს ექნება სახე: .\(M\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}=\vec{F}react+\vec{F}\)

თუ დავუშვებთ, რომ მთელი საწვავი ერთდროულად გამოიტყორცნება, მაშინ იმპულსის მუდმივობის თანახმად:    Mv- mu = 0 ანუ        .   

აქ m არის საწვავის მასა.

შესაბამისად, რაკეტის მოძრაობის სიჩქარე მით მეტია, რაც მეტია საწვავის გამოტყორცნის სიჩქარე და რაც მეტ წილს წარმოადგენს საწვავის მასა რაკეტის მასაში. რადგან , ამიტომ  v  <  u.