ხელოვნური თანამგზავრები

პირველი კოსმოსური სიჩქარე (წრიული სიჩქარე) - უმცირესი საწყისი სიცქარე, რაც უნდა მიენიჭოს სხეულს, რათა ის გახდეს პლანეტის ხელოვნური თანამგზავრი (დედამიწისთვის - 7,9 კმ/წმ) - ტრაექტორია 1.

მეორე კოსმოსური სიჩქარე (პარაბოლური სიჩქარე) - უმცირესი საწყისი სიჩქარე, რაც უნდა მიენიჭოს სხეულს, რათა მან დაძლიოს პლანეტის მიზიდულობა (დედამიწისთვის - 11,2 კმ/წმ) - ტრაექტორია 3.

მესამე კოსმოსური სიცქარე - უმცირესი საწყისი სიჩქარე, რომლის შემთხვევაშიც სხეული ტოვებს მზის სისტემას (დედამიწისთვის -16,6 კმ/წმ) - ტრაექტორია 4.

კეპლერის კანონები.

კეპლერის ემპირიული (ცდისეული) კანონები საფუძვლად დაედო თეორიულ ასტრონომიას, ახსნილი იქნა მექანიკაში ნიუტონის მიერ, კერძოდ მსოფლიო მიზიდულობის კანონით.

 

კეპლერის კანონები:

  • ყოველი პლანეტა ბრუნავს მზის ირგვლივ ელიფსზე, ამასთან მზე იმყოფება ამ ელიფსის ერთ-ერთ ფოკუსში.
  • დროის ტოლ შუალედებში რადიუს ვექტორი და პლანეტები შემოწერენ ტოლ ფართობებს.
  • პლანეტიდან მზემდე სასუალო მანძილების კუბები პროპორციულია მზის ირგვლივ პლანეტების ბრუნვის პერიოდების კვადრატებისა.

კეპლერის მიერ არმოცენილი პლანეტების მოძრაობის სამი კანონი საფუძვლად დაედო კეპლერის ჰელიოცენტრულ სისტემას.