ნიუტონის მეორე კანონი

ურთიერთქმედების შედეგად სხეულის მიერ შეძენილი აჩქარება პირდაპირპროპორციულია სხეულზე მოქმედი ყველა ძალის ტოლქმედისა და უკუპროპორციულია ამ სხეულის მასის:. გამოსახულება სამართლიანია ნებისმიერის ბუნების ნებისმიერი ძალისთვის.

უშუალოდ წყვეტს დინამიკის მთავარ ამოცანას.

ძალა (ტოლქმედი ძალა) განსაზღვრავს მხოლოდ სხეულის აჩქარებას. სიჩქარისა და გადაადგილების სიდიდეები შეიძლება იყოს ნებისმიერი და დამოკიდებულია საწყის პირობებზე.

 

ნიუტონის მესამე კანონი.

ცდიდან: 1. .

 

2. ურთიერთმოქმედი სხეულების აჩქარებები ერთ წრფეზე ძევს და მიმართულია ურთიერთსაპირისპიროდ. დასკვნა:  ან .

 

 ნებისმიერი ორი სხეული ურთიერთქმედებენ ერთნაირი ბუნების ძალებით, რომლებიც მიმართულია ერთ წრფის გასწვრივ, ტოლია მოდულებით და აქვთ ურთიერთსაპირისპირო მიმართულება. 

ამ ძალების ბუნება:

  1. ყოველთვის მოქმედებენ წყვილწყვილად.
  2. ერთნაირი ბუნება აქვთ.
  3. მოდებულნი არიან სხვადასხვა სხეულებზე! (F1- პირველ სხეულზე, F2 – მეორე სხეულზე). არ შეიძლება შეკრება! არ აწონასწორებენ ერთმანეთს!

დინამიკის კანონების სისტემა. ნიუტონის კანონები სრულდება სისტემაში, ანუ ერთდროულად და მხოლოდ ათვლის ინერციულ სისტემებში. პირველი კანონი იძლევა საშუალებას შეირჩეს ათვლის ინერციული სისტემა. მეორე კანონი ცნობილი ძალებით აჩქარების პოვნის საშუალებას იძლევა. მესამე კანონი საშუალებას იძლევა დავაკავშიროთ ურთიერთმოქმედი სხეულები. ყველა ეს კანონი არის ცდისეული.