თავისუფალი ვარდნა. ვერტიკალურად ზევით ასროლილი სხეულის მოძრაობა.

თავისუფალი – ნიშნავს ჰაერის წინააღმდეგობის გარეშე, ვაკუუმში. ამ შემთხვევაში მოძრაობაზე არ მოქმედებს სხეულის ფორმა და ზომა, მისი მასა. პირველად დეტალურად შეისწავლა გ.გალილეიმ (1564-1642).

თანაბრადცვლადი მოზრაობის კერძო შემთხვევაა.  aº– ერთნაირია ყველა სხეულისთვის.  

g ≈ 9,8 მ/წმ2

 ამოცანებისთვის: g = 10 მ/წმ2.

გადაადგილების აღნიშვნა: sºh (სიმარლე).

 

g ≈ 9,8 მ/წმ2
 

ნახაზი

ფორმულები

თავისუფალი ვარდნა

 

gy>0

სიჩქარე

გადაადგილება

კოორდინატა

ვერტიკალურად ზევიტ ასროლილი სხეული

 

gy<0


სიჩქარე

გადაადგილება

კოორდინატა