შეკითხვა:

რამდენი მილილიტრია 1 ლიტრში

პასუხი:

1 (ნათია) = 1000 ( მილინათია).......1(მილინათია) = 0, 001 (ნათია)

1(კილონათია) = 1000 (ნათია) ..... 1(ნათია) = 0,001(კილონათია)

ლიტრი მოცულობის ერთეულია...

კითხვა:   რისი ერთეულია ნათია ?

პასუხი:  ა) სინათლის...   ბ) ნათების...    გ) მონათვლის... დ) არცერთი.

----------------------------------------

არადა სწორი პასუხია   ......(შენ თვითონ )