შეკითხვა:

გამარჯობათ.ასეთი ზოგადი ამოცანაა:იპოვეთ რამდენჯერ ძლიერია 2 პროტონს შორის ელექტროსტატიკური განზიდვის ძალა გრავიტაციულ მიზიდვასთან შედარებით?

 

პასუხი:

Fგრ = G mp2/R2     .......        Fელ = k qp2/R2

G = 6,67 • 10-11.........    mp = 1,67• 10-27 .....       k = 9 • 109   .......  q= 1,6 • 10-19

--------------------------------------------

 Fელ /  Fგრ   =    ??????        კალკულატორი და მისი ჯანი ..... ბოლოს კი ჩაწერე სტანდარტული სახით:     ერთეულიდამრგვალებული მეათედი •10???? 

--------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე