შეკითხვა:

ჭურჭელში, რომელშიც ასხია 00C ტემპერატურის წყალი, ჩააგდეს – 300C  ტემპერატურის 1 კგ მასის ყინულის ნაჭერი. რა მასის ყინული იქნება ჭურჭელში სითბური წინასწორობის დამყარების შემდეგ?

პასუხი:

მოც: m = 1კგ....c =2100 ჯ/ კგ.კელ........L=330000 ჯ/კგ .....  t = -30o

----------------------------------------------------------------------------------------

ამოცანის პირობა არასაკმარისია - მოცემული უნდა იყოს წყლის მასაც- mწყ და ის უნდა უყოს საკმაოდ ბევრი, რათა საბოლოოდ ჭურჭელში იყოს  0o - იანი წყალი და ყინულიც 

mწყ > cm• 30 / Lყ ..... = 0,2კგ

1)----ვთქვათ ჭურჭელში ესხა  mწყ = 1 კგ  0o - იანი წყალი და მასში ჩააგდეს -30o - იანი  1კგ ყინული, მაშინ სითბური წონასწორობისას საბოლოოდ  ჭურჭელში აღმოჩნდება  0o - იანი    0,8კგ  წყალი   და   0o - იანი 1,2კგ ყინული

2)  ----ვთქვათ ჭურჭელში ესხა  mწყ = 0,2 კგ  0o - იანი წყალი

მაშინ საბოლოო მივიღებთ 0o - იან  1,2 კგ ყინულს

3) ----ვთქვათ ჭურჭელში ესხა  mწყ = 0,1 კგ   0o - იანი წყალი , მაშინ საბოლოოდ ჭურჭელში 

აღმოჩნდება    0o-დან   -30o-მდე ტემპერატურის   1,1 კგ  ყინული, რომლის  T  ტემპერატურის დადგენა შესაძლებელია სითბური ბალანსის შემდეგი განტოლებიდან:

cm( T -(-30)) = Lmწყ + cmწყ(T-0) ......>>>>> T = (Lmწყ - cm30)/(cmყ -cmწყ) =... -?

 --------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე