შეკითხვა:

1) ცივდება თუ ცხელდება იდეალური აირი , რომელიც ფართოვდება PV2=const. კანონით ?

2) აირების ნარევისთვის გამოთვალეთ   \gamma  =Cp/Cv (ადიაბატის მაჩვენებელი) ნარევი შედგება \nu1=2 მოლი ჟანგბადისაგან და \nu2= 3 მოლი ნახშირორჟანგისგან

დიდი მადლობა!   

პასუხი:

1)   ცნობილია, რომ   PV2= const...... (1)   თავისმხრივ რადგანაც აირი იდეალურია, ამიტომ იგი ემორჩილება   იდ აირის მდგიომარეობის კანონს

  PV/T = const ... (2)  

(1)  გავყოთ  (2) -ზე    ....  მივიღებთ  ასევე მუდმივ კომბინაციას (ზოგადად განსხვავებულს)   VT = const --- უკუპროპორციას, რაც ნიშნავს, რომ აირის გაფართოებისას  ტემპერატურა უკუპროპორციულად  შემცირდება.   დიახ! -​  აირს  ''შეცივდება'' wink

2)   არ ვიცი რამდენად ერკვევი      მოლურ   სითბოტევადობებში....   რაიმე ერთგვაროვანი აირისათვის

 Cp = Cv + R  ....  Cp = \(\gamma\)Cv ......(1)         Cv = R/(\(\gamma\) -1).... (2)

აირთა ნარევისათვის მოცემული პირობებით  გვექნება   C \(\nu\)1C1p + \(\nu\)2C2p   ....(3)   და 

Cv  \(\nu\)1C1v \(\nu\)2C2v   ....(4)   

თიოეული აირისათვის   Cp    და   Cv   -თვის გამოიყენე   (1) და (2)  ფორმულები და შემდეგ  (3)  გაყავი (4) -ზე    .........  იჩალიჩე   და გამოივანე    ფორმულა  \(\nu\) -ებით და \(\gamma\) -ებით    და მიღებულ ფორმულაში( რომელსაც მე შეგნებულად არ გიწერ)   ჩასვი რიცხვითი მონაცემები.... რომელშიც აუცილებელია ასეთი მონაცემების   ცოდნაც:  ---  ჟანგბადისათვის   \(\gamma\)1 =  1,4     და ნახშირორჟანგისათვის    კი   \(\gamma\)2 = 1,3

და   ეს მონაცემები  იმას უნდა მოეცა,   ვინც ''შენი ცოდვა დაიდო'' crying

------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე