შეკითხვა:

I ნახაზზე მოცემულია სინათლის სხივის სვლა ოთხი გამჭირვალე გარემოს გავლით. ამ გარემოთა გარდატეხის აბსულუტური მაჩვენებლების ქვემოთ მოყვანილი თანაფარდობებიდან რომელი არის ჭეშმარიტი?

სურათი

ა) n1>n2>n3>n4      გ)  n1>n4>n2>n3

ბ) n1<n2<n3<n4     დ) n1<n3<n2<n4

აქ პასუხი ბ) რატომ არის შეგიძლიათ ახსნათ? 

II სინათლის სხივი ეცემა ბრტყელ ვერტიკალურ სარკეს და არეკვლის შემდეგ გადადის მეორე გარემოში, რომლის გარდატეხის მაჩვენებელი პირველი გარემოს მიმართ 2-ს ტოლია. განსაზღვრეთ ბრტყელ სარკეზე დაცემის კუთხე, თუ გარდატეხის კუთხის სინუსი 0.25-ია.

სურათი

ა) 30 გრადუსი           გ) 60 გრადუსი 

ბ) 45 გრადუსი            დ) 75 გრადუსი

აქ პასუხი 30 გრადუსი არ უნდა იყოს წესით? (რადგან თუ sin a/sin B = 2 და sin B = 0.25 მაშინ sin a = 1/2 ანუ a = 30 გრადუსი, ესე იგი სარკეზე დაცემის კუთხეც 30 გრადუსია, მაგრამ პასუხებში 60 გრადუსი წერია. (გამოდის დაცემის კუთხე  სარკის მიმართ იგულისხმება?))

პასუხი:

 

---------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის