შეკითხვა:

5 კგ მასის თავდაპირველად უძრავ სხეულზე 2 წმ-ის განმავლობაში მოქმედებდა ერთი მიმართულების 10 ნ-ის ტოლი ძალა. ამის შემდეგ ძალამ შეიცვალა მიმართულება და სხეულზე მოქმედებდა საწინააღმდეგო მიმართულების 10 ნ-ის ტოლი ძალა. რისი ტოლი იქნება სხეულის გადაადგილების სიდიდე ამოძრავებიდან 4წმ-ის განმავლობაში? 

პასუხი:

პირველი  2 წმ-ის განმავლობაში მოძრაობა იქნებოდა თანაბარაჩქარებული   a = F/m  აჩქარებით და უძრაობის მდგომარეობიდან   ზრდადი სიჩქარით   დაივლიდა     S = at2/2   მანძილს .... შემდეგ   კი რადგანაც ძალამ შეიცვალა მხოლოდ მიმართულება (მოდული კი უცვლელი დარჩა), მოძრაობა იქნება თანაბარშენელებული იგივე მოდულის  a  აჩქარებით და მომდევნო 2 წმ-შიც იგივე   S   მანძილს გაივლის კლებადი სიჩქარით  სიჩქარის განულებამდე.

ასე, რომ 4 წმ-ში   გავლილი მანძილი (გადაადგილებაც) იქნება:   Sსრ = at2

---------------------------------------------