შეკითხვა:

1) AB ბრტყელ სარკეზე წერტილოვანი წყაროდან ეცემა სხივები,რომლებიც სარკის ნაპირებთან ადგენენ 45 გრადუსს.განსაზღვრეთ სარკის სიგანე,თუ მანძილი წყაროსა და მის გამოსახულებას შორის 20 სმ-ია.
2)ჰორიზონტისადმი რა კუთხით ეჭირათ სარკეთუ 60 გრადუსით დაცემული სხივები მის მართობულად გავრცელდნენ?
წინასწარ დიდი მადლობა.

პასუხი: