შეკითხვა:

ცილინდრში თავისუფლად მოძრაობს 100სმ2 განივკვეთისა და 50 კგ მასის დგუში. დგუშის ქვეშ ჰაერია. რამდენჯერ შემცირდება ჰაერის მოცულობა, თუ დგუშზე მოათავსებენ 100 კგ მასის ტვირთს? ჰაერის ტემპერატურა მუდმივი სიდიდეა. ატმოსფერული წნევა 105 პასკალია.

პასუხი:

ცნობილია:    S = 100 სმ= 10 -2 მ2 ---------- დგუშის ფართობი            

                    m  = 50კგ ----- დგუშის მასა

                    M   =100 კგ   -------ტვირთის მასა

                    P0 = 10პა  ------- გარეთა ატმ. წნევა

                     T = const  ----- ჰაერი იზოთერმულად იკუმშება

--------------------------------------------------------------------------------------------------

             V1 / V2  =?

ტვირთის დადებამდე დგუშის ქვეშ  ჰაერი იმყოფება    \(P_{1}= P_{0}+\frac{mg}{S}\)      წნევის ქვეშ, ხოლო ტვირთის დადების შემდეგ \(P_{2}=P_{0}+\frac{(m+M)g}{S}\)        წნევის   ქვეშ.    ბოილ- მარიოტის კანონის თანახმად:     \(\frac{V_{1}}{V_{2}}=\frac{P_{2}}{P_{1}}=.......\)