შეკითხვა:

რა ძალა უნდა მოვდოთ ერთი ბოლოთი დაკიდებულ   m  მასის ერთგვაროვანი ღეროს თავისუფალ ბოლოს  მის მართობულად,  რომ  იგი ვერტიკალიდან   \alpha კუთხით  გადახრილ მდგომარეობაში დავიკავოთ?

პასუხი: