შეკითხვა:

500 კგ მასის ზარბაზნიდან 5კგ მასის ჭურვი ჰორიზონტალურად ისროლეს 200მ/წმ სიჩქარით, ამ დროს ზარბაზანი უკან გაგორდა და ხახუნის ძალის გავლენით 2წმ-ში გაჩერდა. რისი ტოლია ხახუნის კოეფიციენტი?

პასუხი:

გასროლისას ადგილი ექნებოდა იმპულსის მუდმივობის კანონს:

MV = mv  ....   ---->>>> V =  mvჭ / M      ...(1)   ..... ეს სიჩქარე თანაბარეშნელებულად  დაეცა ნულამდე    a = V / t     ...(2)...   თავისმხრივ ნიუტონის მეორე კანონით  

a = Fხახ / M = \(\mu\) g  ...(3)...

ამ სამი ფორმულიდან გამოიყვანე:     \(\mu\) = ....?? ... სასურველია დაწერო საბოლოო ფორმულა