შეკითხვა:

 რა მუშაობა უნდა შესრულდეს რომ 10სმ სფეროს მივანიჭოთ 5X10-10კ მუხტი

პასუხი:

A = kq/ 2R   .... k = 9•109 ნ.მ2/კ2  ....  R = 0,1 მ ...

ჩასვი....